VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

spoločnosti Eatster s.r.o., časť Reštaurácie

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Eatster s.r.o., so sídlom 04023 Košice-Sídlisko KVP, Dénešova 1146/2, IČO: 52011003 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, DIČ: 2120868189, telefón: 00421 911 516 053, email: podpora@eatster.app (ďalej tiež ako „Spoločnosť“) je právnickou osobou, vykonávajúcou činnosť najmä v oblasti sprostredkovania tovarov a služieb (ďalej tiež ako „Služby“).
 2. Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Reštaurácie tak, ako je definovaná nižšie.
 3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Spoločnosťou, ktoré sú v nich uvedené.
 4. Vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetovom portáli Spoločnosti potvrdzuje Reštaurácia, že sa oboznámila so znením týchto VOP, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.eatster.app/vop-restauracie.
 5. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Reštauráciou, ktoré nie sú upravené v týchto VOP ani v iných dohodách alebo ústnych dojednaniach medzi Spoločnosťou a Reštauráciou, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Definície pojmov

 1. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
 2. Spoločnosťou je Eatster s.r.o., so sídlom 04023 Košice-Sídlisko KVP, Dénešova 1146/2, IČO: 52011003 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, DIČ: 2120868189.
 3. Zákazníkom je fyzická osoba, ktorá vyplnila a odoslala registračný formulár v Mobilnej aplikácií Spoločnosti. Zákazník, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti je spotrebiteľom. Zákazník vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a má viac ako 16 rokov. Využívanie služieb Reštaurácie, kúpa produktov od Reštaurácie a využívanie služieb Spoločnosti je možné len pre používateľov starších ako 16 rokov, pričom kúpa alkoholických nápojov je možná výlučne v prípade, ak Zákazník dovŕšil 18 rokov. Za kontrolu veku Zákazníka zodpovedá Reštaurácia.
 4. Službou sa rozumie prevádzkovanie Mobilnej aplikácie Eatster, ktorá Zákazníkom umožňuje objednávanie produktov v reštauráciách s predstihom a ponúka ďalšie možnosti v súvislosti s objednávaním produktov tak, ako je uvedené v aktuálnej verzii Mobilnej aplikácie Eatster.
 5. Reštauráciou je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je prevádzkovateľom stravovacích a/alebo reštauračných služieb a ktorá zabezpečuje priamo alebo prostredníctvom tretej osoby rozvoz jedál a/alebo nápojov a ktorá poskytuje svoje tovary (produkty) a/alebo služby prostredníctvom Mobilnej aplikácie Spoločnosti.
 6. Webovým sídlom alebo webovou stránkou alebo internetovou stránkou alebo internetovým portálom Spoločnosti je www.eatster.app.
 7. Mobilnou aplikáciou je aplikácia Spoločnosti pre Zákazníkov určená pre mobilné telefóny dostupná na https://eatster.app cez Google Play alebo App Store s názvom Eatster.
 8. Objednávka alebo objednávkový formulár je zoznam a množstvo jedál a nápojov, ktoré si Zákazník prostredníctvom Mobilnej aplikácie objednáva od Reštaurácie.
 9. Zmluvou je zmluva o poskytovaní služieb definovaných v týchto VOP uzatvorená medzi Spoločnosťou a Reštauráciu spôsobom uvedeným nižšie.
 10. Balíček služieb Starter zahŕňa digitálny jedálny lístok.
 11. Balíček služieb Standard zahŕňa balíček Starter, digitálneho čašníka, takeaway, rezervácie miest, drive-in, online podporu.
 12. Balíček služieb Biznis zahŕňa balíček Standard, licenciu na samoobjednávací kiosk a vyvolávací systém.

Uzatvorenie a predmet Zmluvy

 1. Každý záujemca o Služby poskytované Spoločnosťou, ktorý je reštauračným alebo obdobným zariadením má právo na uzatvorenie Zmluvy so Spoločnosťou za podmienok upravených týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Zmluva medzi Spoločnosťou a Reštauráciou môže byť uzatvorená písomne, prostredníctvom emailovej komunikácie alebo prostredníctvom internetového portálu Spoločnosti.
 3. Zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Reštauráciou písomne je platná a účinná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
 4. Zmluva uzatvorená prostredníctvom emailovej komunikácie alebo prostredníctvom internetového portálu Spoločnosti je platná a účinná momentom doručenia potvrdenia uzatvorenia Zmluvy Spoločnosťou Reštaurácii.
 5. Predmetom Zmluvy je predovšetkým záväzok Spoločnosti propagovať a zverejňovať tovary a služby Reštaurácie určené Reštauráciou a záväzok Reštaurácie zaplatiť Spoločnosti dohodnutú odmenu.
 6. Spoločnosť pre Reštaurácie tiež prostredníctvom platobnej brány prijíma a spracováva platby od Zákazníkov za produkt objednaný pomocou Mobilnej aplikácie. Po uzatvorení Zmluvy obdrží Reštaurácia od Spoločnosti sumu platieb uhradených Zákazníkmi po odpočítaní Provízie, pokiaľ nie je dohodnuté inak, dvakrát mesačne vždy pätnásty deň v aktuálnom mesiaci za prvých 14 dní tohto mesiaca, ak sa suma vyzbieraných prostriedkov rovná alebo je vyššia ako 100 EUR s DPH, a prvý deň v nasledujúcom mesiaci za obdobie od pätnásteho do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci bez ohľadu na výšku prijatých prostriedkov(ďalej spolu len ,,deň splatnosti”) v súlade s odsekom “Odmena” týchto VOP.
 7. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť uzatvorenie Zmluvy s Reštauráciou.

Práva a povinnosti Spoločnosti a Reštaurácie

 1. Spoločnosť je prevádzkovateľom Mobilnej aplikácie Eatster, prostredníctvom ktorej zverejňujú a ponúkajú Zákazníkom Reštaurácie nimi ponúkané tovary (produkty) a služby.
 2. Spoločnosť nie je poskytovateľom stravovacích a/alebo reštauračných služieb ani služieb v oblasti rozvozu alebo prepravy.
 3. Po uzatvorení Zmluvy má Reštaurácia na základe prístupových údajov zadaných Reštauráciou, prípadne poskytnutých Spoločnosťou (vrátane dočasného hesla, ktoré si Reštaurácia zmení pri prvom prihlásení) prístup na webový portál, prostredníctvom ktorého Reštaurácia vytvorí a spravuje svoj profil v Mobilnej aplikácii, ponúka svoj tovar (produkty) a služby, určuje ich ceny., a vykonáva ďalšiu administráciu svojho profilu.
 4. Reštaurácia má ďalej možnosť prostredníctvom webového portálu a Mobilnej aplikácie upozorniť Zákazníkov, ktorý toto povolili vo svojom účte v Mobilnej aplikácii, o aktuálnych akciách Reštaurácie ako napr. “Dopredaj jedla” (predaj nezávadných produktov, ktoré sú limitované nízkym zostávajúcim počtom kusov produktu s 20 a viac percentnou zľavou z pôvodnej ceny produktu), “Happy Hour” (zvýhodnené ceny produktov s 10 a viac percentnou zľavou z pôvodnej ceny produktu limitované časovým ohraničením) alebo o iných akciách ponúkaných Reštauráciami.
 5. Reštaurácia má k dispozícii na webovom portáli prehľad všetkých Objednávok Zákazníkov.
 6. Reštaurácia je zodpovedná za pravdivosť a aktuálnosť všetkých zverejňovaných informácii na svojom profile, najmä svojho menu (cien, zložení, alergénov, fotiek), prebiehajúcich akcií a zliav, vernostného programu, otváracích hodín a kontaktných údajov (telefónne číslo, adresa).
 7. Spoločnosť je povinná prostredníctvom Mobilnej aplikácie zverejniť Reštauráciou požadované tovary a služby, ako aj ceny, v prípade, že ich Reštaurácia pridala na webový portál a svoj profil, na základe prístupu podľa bodu 2 a 3 tohto článku VOP.
 8. Spoločnosť je povinná bezodkladne, najneskôr do 10 minút od času obdržania Objednávky Zákazníka, preposlať Reštaurácii obsah Objednávky Zákazníka. Reštaurácia je povinná prijatie Objednávky potvrdiť Zákazníkovi do 15 minút od jej doručenia a určiť predpokladaný čas vybavenia Objednávky.
 9. V prípade, ak si Reštaurácia neželá prijímať Objednávky prostredníctvom Mobilnej aplikácie napriek tomu, že je podľa zverejnených otváracích hodín otvorená, je Reštaurácia povinná vypnúť vo svojom profile na webovom portáli možnosť prijímania Objednávok (tlačidlom “Vypnúť” v podstránke “Objednávky”), v opačnom prípade je zodpovedná za všetky prijaté Objednávky.
 10. Platbu za tovary a služby objednané Zákazníkom prijíma od Zákazníka Spoločnosť, ktorých refakturácia sa spravuje článkom “Odmena” týchto VOP.
 11. Spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť Reštaurácii prijatie platby Zákazníkom, ako aj výšku prijatej platby prostredníctvom webového portálu.
 12. Spoločnosť je povinná preposlať Reštaurácii iba tie platby, ktoré prijala od Zákazníka. Spoločnosť nie je zodpovedná za neuhradenie ceny za tovary a/alebo služby ponúkané Reštauráciou.
 13. Zákazník je oprávnený objednávať tovary a služby ponúkané Reštauráciami prostredníctvom Mobilnej aplikácie po registrácii v Mobilnej aplikácií. Vyplnením objednávkového formulára a odoslaním Objednávky a potvrdením Objednávky Reštauráciou vzniká medzi Zákazníkom ako kupujúcim a Reštauráciou ako predávajúcim kúpna zmluva.
 14. Reštaurácia je povinná dodržiavať všetky zákony, nariadenia, alebo usmernenia štátnych orgánov Slovenskej republiky, alebo orgánov verejnej správy, najmä daňové zákony, zákony týkajúce sa rozvozu, alebo príslušné hygienické nariadenia.

Objednávky

 1. Reštaurácie majú nasledujúce možnosti prijímania Objednávok, ktoré umožňuje internetový portál a Mobilná aplikácia:
  • Štandardný režim: Zákazník si môže vybrať formu a čas vyzdvihnutia produktu, pričom Zákazník si vyzdvihne produkt v Reštaurácii sám a Reštaurácia potvrdí čas zvolený Zákazníkom pre vyzdvihnutie alebo ho informuje o pozdejšom možnom čase vyzdvihnutia produktu,
 2. Festivalový režim: Zákazník si môže zvoliť iba možnosť, že si Zákazník vyzdvihne produkt v Reštaurácii sám a to v najbližšom možnom čase. Reštaurácia je povinná potvrdiť, že Objednávka je hotová a čaká na vyzdvihnutie. Festivalový režim sa využíva pre rôzne podujatia, ako festivaly a športové podujatia, a v prípadoch, keď čas vyzdvihnutia nie je možné určiť presne.
 3. Objednávka cez QR kód (na miesto): Zákazník pomocou Mobilnej aplikácie zadá Objednávku na partnerských miestach Spoločnosti vo vlaku, v hoteli alebo priamo v Reštaurácii (ďalej len “Partnerské miesta”). Pre Objednávku produktu v tomto prípade musí Zákazník buď pomocou Mobilnej aplikácie naskenovať unikátny QR kód, ktorý bude Zákazníkovi k dispozícii na danom Partnerskom mieste alebo do Mobilnej aplikácie zadať číselný kód daného Partnerského miesta, ktorý Partnerskému miestu poskytne Spoločnosť. produkt v tomto prípade Zákazníkovi donesie na jeho miesto (tj. na hotelovú izbu, miesto vo vlaku alebo v Reštaurácii) personál daného Partnerského miesta.
 4. Minimálna hodnota Objednávky je 5 EUR s DPH a Zákazník má možnosť doplatiť rozdiel medzi reálnou cenou produktu a minimálnou hodnotou Objednávky (tlačidlom "Dorovnať a pokračovať").
 5. Zákazník má povinnosť si produkt pripravený Reštauráciou na základe Objednávky vyzdvihnúť najneskôr do času uvedeného v potvrdení Reštaurácie o tom, že produkt je hotový. Pokiaľ tak Zákazník neurobí, nemá Zákazník nárok na žiadnu náhradu (peňažitú alebo inú) zo strany Spoločnosti ani Reštaurácie.

Reklamácie

 1. Spoločnosť nezodpovedá za kvalitu jedál a služieb, ako aj dodania produktov, poskytovaných Reštauráciami, akékoľvek reklamácie uplatňuje Zákazník priamo u Reštaurácie, od ktorej bolo jedlo, resp. iné služby objednané.
 2. V prípade, že čas Objednávky, ktorý Zákazníkovi potvrdila Reštaurácie je pre Zákazníka nevyhovujúci, alebo má Zákazník inú sťažnosť, je Zákazník oprávnený požadovať vrátenie peňazí od Reštaurácie. Reštaurácia nesie zodpovednosť za celý proces vrátenia peňazí a je sama oprávnená posúdiť odvôvodnenosť sťažnosti a výšku náhrady pre Zákazníka. Výnimkou sú iba prípady keď Reštaurácia:
  • poslala určenie času zhotovenia produktu Zákazníkovi o 60 a viac minút neskôr, ako Zákazník odoslal Objednávku,
  • už nemá v ponuke produkt, ktorý si Zákazník objednal a zarezervoval v Mobilnej aplikácii, napriek tomu, že daný produkt bol v ponuke Reštaurácie na internetovom portáli
  • nepotvrdila Zákazníkovi Objednávku dlhšie ako 15 minút po jej obdržaní.

V uvedených prípadoch je Reštaurácia povinná vrátiť 100% hodnoty Objednávky Zákazníkovi, ak si tak Zákazník vyžiada.

Odmena

 1. Za služby poskytované Spoločnosťou Reštaurácii podľa týchto VOP má Spoločnosť nárok na odmenu (pokiaľ nebolo dohodnuté inak) z každej platby prijatej od Zákazníka za objednaný tovar a/alebo služby poskytované Reštauráciou prostredníctvom Mobilnej aplikácie Spoločnosti (ďalej ako “Provízia”).
 2. Z každej platby prijatej od Zákazníka za objednaný tovar a/alebo služby prostredníctvom Mobilnej aplikácie Spoločnosti má Spoločnosť nárok na Províziu vo výške 1.4% + 0,25 EUR bez DPH.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok Spoločnosti na Províziu a nárok Reštaurácie na cenu uhradenú Zákazníkom za objednaný produkt prostredníctvom Mobilnej aplikácie sa vzájomné započítajú. Spoločnosť zaplatí Reštaurácii sumu obdržanú od Zákazníkov (cenu za produkt) zníženú o Províziu, pričom Spoločnosť zároveň vystaví faktúru na Províziu.
 4. Za služby balíčku Starter poskytované Spoločnosťou Reštaurácii podľa týchto VOP má Spoločnosť nárok na odmenu 9,99 EUR bez DPH mesačne alebo 99 EUR bez DPH ročne vo forme predplatného.
 5. Za služby balíčku Standard poskytované Spoločnosťou Reštaurácii podľa týchto VOP má Spoločnosť nárok na odmenu 29,99 EUR bez DPH mesačne alebo 299 EUR bez DPH ročne vo forme predplatného.
 6. Za služby balíčku Biznis poskytované Spoločnosťou Reštaurácii podľa týchto VOP má Spoločnosť nárok na odmenu 99,99 EUR bez DPH mesačne alebo 999 EUR bez DPH ročne vo forme predplatného.
 7. Predplatné je možné uhradiť Spoločnosti výhradne online platbou.

Ochrana osobných údajov

 1. Práva a povinnosti Spoločnosti a Reštaurácie vo vzťahu k ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Doručovanie písomností

 1. Právny úkon niektorej Zmluvnej strany smerujúci ku vzniku, zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného Zmluvou, alebo akékoľvek oznámenie alebo výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej zo zmluvných strán, ktorý sa bude vyžadovať, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný na základe Zmluvy, ak nie je v Zmluve, týchto VOP alebo medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, musí byť písomný (ďalej len „Písomnosť“) a musí byť doručený poštou ako doporučená zásielka alebo osobne. Na tento písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa použijú adresy sídiel, resp. bydlísk Zmluvných strán.
 2. Povinnosť Zmluvnej strany doručiť Písomnosť sa považuje za splnenú a Písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju adresát prevezme a jej prijatie potvrdí svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností.
 3. Účinky doručenia Písomnosti nastanú aj vtedy ak:
  • Zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať písomnosť, bez toho, aby túto zmenu druhej Zmluvnej strane oznámila, a následne pošta túto Písomnosť vrátila zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti zmluvnej strane, alebo
  • doručenie Písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo, alebo
  • adresát prijatie Písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia Písomnosti, alebo
  • odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenie nedoručenej zásielky.

Zánik zmluvy

 1. Zmluva zaniká:
  • písomnou dohodou Zmluvných strán,
  • odstúpením od Zmluvy,
  • zánikom Spoločnosti alebo Reštaurácie bez právneho nástupcu.
 2. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, ak zistí, že poskytnutím Služby alebo niektorej jej časti by mohlo dôjsť k ohrozeniu života zamestnancov Spoločnosti alebo tretích osôb alebo k poškodeniu majetku niektorej zo Zmluvných strán alebo tretích osôb.
 3. Spoločnosť môže od Zmluvy odstúpiť okrem prípadov keď tak stanovujú tieto VOP alebo zmluva tiež vtedy ak:
  • Reštaurácia neposkytne Spoločnosti bezodkladne požadované písomnosti, dokumenty, informácie alebo inú súčinnosť potrebnú na plnenie Zmluvy,
  • Reštaurácia nezabezpečí Spoločnosti podmienky potrebné na splnenie Zmluvy zo strany Spoločnosti,
  • na majetok Reštaurácie bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
 4. Zmluvný vzťah je uzatvorený na dobu určitú, ktorá je totožná s dobou trvania predplatiteľského obdobia. V prípade, ak Reštaurácia uhradí predplatné na ďalšie obdobie, zmluva sa automaticky o toto obdobie predlžuje. Spoločnosť si vyhradzuje právo informovať Reštauráciu o možnosti predĺženia zmluvy, pričom za takúto informáciu sa považuje i zaslanie predpisu na úhradu na ďalšie predplatiteľské obdobie.
 5. Reštaurácia pri odstúpení od zmluvy do 30 dní od začatia trvania 1. predplatiteľského obdobia má nárok na vrátenie uhradeného predplatného.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti Zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním Služby Spoločnosťou Reštaurácii sa riadia Zmluvou, VOP a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
 2. V prípade ak akékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo týchto VOP bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na platnosť a/alebo účinnosť a/alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení zmluvy alebo VOP a bude nahradené príslušným platným ustanovením.
 3. Spoločnosť je oprávnená vykonať jednostrannú zmenu týchto VOP. Zmena VOP musí byť Reštaurácii oznámená buď písomne alebo elektronicky a nová verzia VOP bude zverejnená na webovom sídle Spoločnosti .
 4. Zmluva a VOP sú vyhotovované v slovenskom jazyku.
 5. Všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy, alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, ktoré súvisia so Zmluvou, sa budú snažiť vyriešiť zmierom.
 6. Zmluva a tieto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
 7. Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňom 14.07.2021. Zmluvy uzavreté pred týmto dátum sa riadia VOP uverejnenými na eatster.app/vop-restauracie-stare