Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb spoločnosti eliapps, časť Zákazníci

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť eliapps s.r.o., so sídlom 04023 Košice-Sídlisko KVP, Dénešova 1146/2, IČO: 52011003 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, DIČ: 2120868189, telefón: 00421 911 516 053, email: elias@eliapps.com (ďalej tiež ako „Spoločnosť“) je právnickou osobou, vykonávajúcou činnosť najmä v oblasti sprostredkovania tovarov a služieb (ďalej tiež ako „Služby“).
 2. Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Zákazníka.
 3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Spoločnosťou, ktoré sú v nich uvedené.
 4. Vyplnením a odoslaním registračného formulára na internetovom portáli Spoločnosti potvrdzuje Zákazník, že sa oboznámil so znením týchto VOP, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.eatster.app/vop.
 5. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP ani v iných dohodách alebo ústnych dojednaniach medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Definície pojmov

 1. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
 2. Spoločnosťou je eliapps s.r.o., so sídlom 04023 Košice-Sídlisko KVP, Dénešova 1146/2, IČO: 52011003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, DIČ: 2120868189, telefón: 00421 911 516 053, email: elias@eliapps.com.
 3. Zákazníkom je fyzická osoba, ktorá vyplnila a odoslala registračný formulár v mobilnej aplikácií Spoločnosti. Zákazník, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti je spotrebiteľom.
 4. Službou sa rozumie prevádzkovanie mobilnej aplikácie.
 5. Reštauráciou je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je prevádzkovateľom stravovacích a/alebo reštauračných služieb a ktorá zabezpečuje priamo alebo prostredníctvom tretej osoby rozvoz jedál a/alebo nápojov a ktorá poskytuje svoje tovary a/alebo služby prostredníctvom mobilnej aplikácie Spoločnosti.
 6. Webovým sídlom alebo webovou stránkou alebo internetovou stránkou alebo internetovým portálom Spoločnosti je www.eatster.app.
 7. Mobilnou aplikáciou je program spustiteľný na mobilnom telefóne dostupný na (bude doplnené neskôr) s názvom Eatster.
 8. Objednávka alebo objednávkový formulár je zoznam a množstvo jedál a nápojov, ktoré si Zákazník prostredníctvom mobilnej aplikácie objednáva od Reštaurácie.

Práva a povinnosti Spoločnosti a Zákazníka

 1. Spoločnosť je prevádzkovateľom mobilnej aplikácie Eatster, prostredníctvom ktorej zverejňujú a ponúkajú Zákazníkom Reštaurácie nimi ponúkané tovary a služby.
 2. Spoločnosť nie je poskytovateľom služieb ani dodávateľom tovarov uvádzaných v mobilnej aplikácií.
 3. Každý záujemca o Služby poskytované Spoločnosťou má právo na vyplnenie a odoslanie registračného formulára sprístupneného v mobilnej aplikácií Spoločnosti. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára má Zákazník na základe prihlásenia sa v mobilnej aplikácií Spoločnosti právo využívať služby poskytované Spoločnosťou prostredníctvom mobilnej aplikácie.
 4. Zákazník je oprávnený objednávať tovary a služby ponúkané Reštauráciami prostredníctvom mobilnej aplikácie po vytvorení účtu. Vyplnením objednávkového formulára, odoslaním objednávky a potvrdením objednávky Reštauráciou vzniká medzi Zákazníkom ako kupujúcim a Reštauráciou ako predávajúcim kúpna zmluva.
 5. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou vzťahu vzniknutého podľa bodu 3 tohto článku VOP ani nijakým spôsobom nezodpovedá za dodanie ani kvalitu dodaného tovaru alebo služby Reštauráciou Zákazníkovi.

Odmena

 1. Zákazník neplatí Spoločnosti za využívanie mobilnej aplikácie žiadnu odmenu ani akékoľvek iné poplatky.
 2. Zákazník uskutočňuje platby za objednaný tovar výlučne Reštaurácii dodávajúcej tovar, a to podľa ceny určenej Reštauráciou uvedenou v mobilnej aplikácií.
 3. Platbu za objednaný tovar uskutočňuje Zákazník na účet Spoločnosti, ktorá je povinná na základe vzájomnej dohody s Reštauráciou poukázať túto platbu, resp. jej časť na účet Reštaurácie v lehotách a spôsobom dohodnutým medzi Spoločnosťou a Reštauráciou.
 4. Ceny tovarov a služieb poskytovaných Reštauráciami sú uvedené v mobilnej aplikácií, pričom jednotlivé tovary a služby, ako aj ceny za tovary a služby sú na mobilnú aplikáciu pridávané priamo reštauráciami, ktoré za tieto údaje zodpovedajú.

Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých poskytnutých osobných údajoch, chrániť ich pred stratou, odcudzením, poškodením, neoprávneným prístupom a neoprávneným rozširovaním. Spoločnosť je oprávnená sprístupňovať osobné údaje tretím osobám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Zákazníka.
 2. Zákazník registráciou na internetovom portáli potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov v rozsahu a spôsobom podľa tohto článku a udeleného súhlasu. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 3. Spoločnosť je na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oprávnená získavať a spracúvať v informačných systémoch údaje Zákazníka a/ alebo údaje súvisiace so Zákazníkom, ktorými sú:
  • Meno a priezvisko Zákazníka,
  • telefónne číslo/čísla, e-mailovú adresu/adresy alebo iné kontaktné a identifikačné údaje Zákazníka, adresu, ako aj ďalšie údaje, ktoré sú súčasťou registračného formulára.
 4. Spoločnosť bude spracúvať údaje podľa tohto článku v nevyhnutnom rozsahu na účely:
  • registrácie Zákazníka na internetovom portáli,
  • vybavovania sťažností a zodpovedania otázok Zákazníka,
  • priameho marketingu, prípadne
  • na iné účely a v inom rozsahu, ak to stanovuje osobitný právny predpis
 5. Zákazník poskytuje Spoločnosti súhlas podľa tohto článku VOP dobrovoľne, na dobu určitú a to nad dobu 2 rokov alebo do jeho písomného odvolania.
 6. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom doručenia odvolania súhlasu Spoločnosti.

Doručovanie písomností

 1. Právny úkon smerujúci ku vzniku, zmene, zániku práv a povinností alebo akékoľvek oznámenie alebo výzva, požiadavka alebo súhlas, ktorý sa bude vyžadovať, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný na základe registrácie Zákazníka v mobilnej aplikácií, ak nie je v týchto VOP stanovené inak, musí byť písomný (ďalej len „písomnosť“) a musí byť doručený poštou ako doporučená zásielka alebo osobne. Na tento písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa použijú adresy sídiel, resp. bydlísk Zákazníka, resp. Spoločnosti.
 2. Povinnosť osoby doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju adresát prevezme a jej prijatie potvrdí svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností.
 3. Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy ak
  • doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo, alebo
  • adresát prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti, alebo
  • odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenie nedoručenej zásielky.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinností Spoločnosti a Zákazníka v súvislosti s využívaním internetového portálu Zákazníkom týmito VOP a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. V prípade ak akékoľvek ustanovenie týchto VOP bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na platnosť a/alebo účinnosť a/alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení VOP a bude nahradené príslušným platným ustanovením.
 3. Spoločnosť je oprávnená vykonať jednostrannú zmenu týchto VOP. Zmena VOP musí byť Zákazníkovi oznámená buď písomne alebo elektronicky alebo prostredníctvom zverejnenia oznámenie o zmene VOP na webovom sídle Spoločnosti.
 4. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj.
 5. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 6. VOP sú vyhotovované v slovenskom jazyku.
 7. Akékoľvek právne vzťahy medzi Zákazníkom a Spoločnosťou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
 8. Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňom 01.01.2018.