Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb spoločnosti Eatster, časť Zákazníci

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Eatster s.r.o., so sídlom 04023 Košice-Sídlisko KVP, Dénešova 1146/2, IČO: 52011003 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, DIČ: 2120868189, telefón: 00421 911 516 053, email: podpora@eatster.app (ďalej tiež ako „Spoločnosť“) je právnickou osobou, vykonávajúcou činnosť najmä v oblasti sprostredkovania tovarov a služieb (ďalej tiež ako „Služby“).

 2. Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Zákazníka tak, ako je definovaný nižšie.

 3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Spoločnosťou, ktoré sú v nich uvedené.

 4. Po vyplnení a pred odoslaním registračného formulára v Mobilnej aplikácii Spoločnosti, alebo pred registráciou prostredníctvom Facebook alebo Apple ID konta Zákazník potvrdí, že sa oboznámil so znením týchto VOP, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.eatster.app/vop a následným používaním Mobilnej aplikácie vyjadruje Zákazník svoj súhlas byť viazaný týmito VOP.

 5. Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP ani v iných dohodách medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Definície pojmov

 1. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré predstavujú zmluvné ustanovenia medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

 2. Spoločnosťou je Eatster s.r.o., so sídlom 04023 Košice-Sídlisko KVP, Dénešova 1146/2, IČO: 52011003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, DIČ: 2120868189, telefón: 00421 911 516 053, email: podpora@eatster.app.

 3. Zákazníkom je fyzická osoba, ktorá vyplnila a odoslala registračný formulár v Mobilnej aplikácií Spoločnosti. Zákazník, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti je spotrebiteľom. Zákazník vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a má viac ako 16 rokov. Využívanie služieb Reštaurácie, kúpa pokrmov od Reštaurácie a využívanie služieb Spoločnosti je možné len pre používateľov starších ako 16 rokov, pričom kúpa alkoholických nápojov je možná výlučne v prípade, ak Zákazník dovŕšil 18 rokov. Za kontrolu veku Zákazníka zodpovedá Reštaurácia.

 4. Službou sa rozumie prevádzkovanie Mobilnej aplikácie Eatster, ktorá Zákazníkom umožňuje objednávanie pokrmov v reštauráciách s predstihom a ponúka ďalšie možnosti v súvislosti s objednávaním pokrmov tak, ako je uvedené v aktuálnej verzii Mobilnej aplikácie Eatster.

 5. Reštauráciou je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je prevádzkovateľom stravovacích a/alebo reštauračných služieb, a ktorá zabezpečuje priamo alebo prostredníctvom tretej osoby rozvoz pokrmov a/alebo nápojov, a ktorá poskytuje svoje tovary (pokrmy) a/alebo služby prostredníctvom Mobilnej aplikácie Spoločnosti.

 6. Webovým sídlom alebo webovou stránkou alebo internetovou stránkou alebo internetovým portálom Spoločnosti je www.eatster.app.

 7. Mobilnou aplikáciou je aplikácia Spoločnosti určená pre mobilné telefóny dostupný na https://eatster.app/ cez Google Play alebo App Store s názvom Eatster.

 8. Objednávka alebo objednávkový formulár je zoznam a množstvo pokrmov a nápojov, ktoré si Zákazník prostredníctvom mobilnej aplikácie objednáva od Reštaurácie.

Objednávky a dodacie podmienky

 1. Spoločnosť je prevádzkovateľom mobilnej aplikácie Eatster, prostredníctvom ktorej Reštaurácie zverejňujú a ponúkajú Zákazníkom nimi ponúkané tovary (pokrmy) a služby.

 2. Spoločnosť nie je poskytovateľom stravovacích a/alebo reštauračných služieb ani služieb v oblasti rozvozu alebo prepravy.

 3. Každý záujemca o Služby poskytované Spoločnosťou má možnosť prihlásiť sa cez Facebook, Apple ID alebo vyplniť a odoslať registračný formulár dostupný v Mobilnej aplikácií Spoločnosti, pričom musí potvrdiť, že sa oboznámil s týmito VOP. Do registračného formulára Zákazník povinne uvádza email a telefónne číslo. Pri prihlasovaní Zákazníkovi automaticky vytvoríme prezývku pre prihlasovanie do Mobilnej aplikácie, ktorá bude pozostávať z písmen a číslic nachádzajúcich sa pred “@” v Zákazníkovom emaile. Takto vygenerovanú prezývku si má Zákazník neskôr možnosť zmeniť v nastaveniach profilu. Záujemca si pri registrácií zvolí heslo, pomocou ktorého sa bude prihlasovať do svojho účtu v Mobilnej aplikácii, pričom na prihlásenie slúži jeho email. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára resp. po prihlásení sa do Služby prostredníctvom Facebooku alebo Apple ID sa zo záujemcu stáva Zákazník, ktorý má po vytvorení účtu v Mobilnej aplikácií Spoločnosti právo využívať Služby poskytované Spoločnosťou prostredníctvom Mobilnej aplikácie.

 4. Zákazník je oprávnený objednávať tovary (pokrmy) a služby ponúkané Reštauráciami prostredníctvom Mobilnej aplikácie až po odoslaní registračného formulára a vytvorení účtu Zákazníka v Mobilnej aplikácii.

 5. Vyplnením Objednávky konkrétnej Reštaurácie v Mobilnej aplikácii, odoslaním Objednávky a potvrdením Objednávky Reštauráciou vzniká medzi Zákazníkom ako kupujúcim a Reštauráciou ako predávajúcim kúpna zmluva, pričom Zákazník sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a Reštaurácia sa zaväzuje jedlo zhotoviť a pripraviť na odber podľa voľby Zákazníka uvedených nižšie v článku 7a) a 7b) týchto VOP.

 6. Spoločnosť nie je zmluvnou stranou vzťahu vzniknutého podľa bodu 5 tohto článku VOP ani nijakým spôsobom nezodpovedá za dodanie ani kvalitu dodaného tovaru (pokrmu) alebo služby Reštauráciou Zákazníkovi.

 7. Zákazník má možnosť si pri odosielaní Objednávky zvoliť spôsob vyzdvihnutia resp. dodania pokrmu poskytovaného Reštauráciou, pričom Zákazník dostane prostredníctvom Mobilnej aplikácie informáciu o čase pre vyzdvihnutie alebo dodanie pokrmu Reštauráciou, ktorý je však len orientačný a konkrétny čas bude potvrdený Reštauráciou. Zákazník má možnosť si v Mobilnej aplikácii zvoliť z týchto možností:

  1. Objednanie pokrmu s predstihom pre konzumáciu priamo v Reštaurácii, ktorá pripraví vybraný pokrm, pričom Mobilná aplikácia zároveň umožňuje Zákazníkovi rezervovať si miesto v reštaurácii.

  2. Objednanie pokrmu do prepravných nádob pre vyzdvihnutie priamo Zákazníkom a konzumáciu mimo Reštaurácie, pričom Reštaurácia poskytuje prepravnú nádobu bezplatne.

 8. Zákazník ďalej môže pomocou Mobilnej aplikácie zadať Objednávku na partnerských miestach Spoločnosti vo vlaku, v hoteli alebo priamo v Reštaurácii (ďalej len “Partnerské miesta”). Pre Objednávku pokrmu v tomto prípade musí Zákazník buď pomocou Mobilnej aplikácie naskenovať unikátny QR kód, ktorý bude Zákazníkovi k dispozícii na danom Partnerskom mieste alebo do Mobilnej aplikácie zadať číselný kód daného Partnerského miesta. Pokrm v tomto prípade Zákazníkovi donesie na jeho miesto (tj. na hotelovú izbu, miesto vo vlaku alebo v Reštaurácii) personál daného Partnerského miesta.

 9. Po úspešnom zaplatení ceny za Objednávku (podľa nasledujúceho článku Platby), dostane Zákazník od Reštaurácie informáciu o presnom čase kedy bude objednaný pokrm pripravený, resp. o tom, že pokrm je hotový.

 10. Zákazník má povinnosť si pokrm pripravený Reštauráciou na základe Objednávky vyzdvihnúť najneskôr do času uvedeného v potvrdení Reštaurácie o tom, že pokrm je hotový. Pokiaľ tak Zákazník neurobí, nemá Zákazník nárok na žiadnu náhradu (peňažitú alebo inú) zo strany Spoločnosti ani Reštaurácie.

 11. Zákazník má možnosť povoliť obrazové a zvukové notifikácie Mobilnej aplikácie na svojom zariadení o aktuálnych akciách Reštaurácii “Dopredaj jedla” (predaj nezávadných pokrmov, ktoré sú limitované nízkym zostávajúcim počtom kusov pokrmu s 20 a viac percentnou zľavou z pôvodnej ceny pokrmu), “Happy Hour” (zvýhodnené ceny pokrmov s 10 a viac percentnou zľavou z pôvodnej ceny pokrmu limitované časovým ohraničením) alebo o iných akciách ponúkaných Reštauráciami.

Platobné podmienky a vernostné body

 1. Po úspešnom zadaní Objednávky v Mobilnej aplikácii bude Zákazník v Mobilnej aplikácii vyzvaný zaplatiť cenu za Objednávku podľa cenníku Reštaurácie, ktorý je prístupný v Mobilnej aplikácii. Cena je Zákazníkom hradená prostredníctvom platobnej brány zvolenej Spoločnosťou platobnou kartou Zákazníka. Potvrdenie Objednávky (t.j. potvrdenie uzavretia zmluvy medzi Zákazníkom a Reštauráciou) bude Zákazníkovi zaslané na jeho emailovú adresu, ktorú zadal pri registrácii a vytváraní účtu v Mobilnej aplikácii.

 2. Zákazník má možnosť zvoliť si v Mobilnej aplikáciu variantu uloženia svojej platobnej karty, čo znamená, že údaje z karty Zákazníka sa bezpečne uložia na serveroch poskytovateľa platobnej brány a Spoločnosť v zariadení Zákazníka uloží len identifikátor, ktorý umožní spojiť jeho zariadenie s údajmi z platobnej karty uloženými u poskytovateľa platobnej brány. Spoločnosť u seba nikdy neukladá údaje z platobných kariet Zákazníkov.

 3. Zákazník neplatí Spoločnosti za používanie Mobilnej aplikácie žiadnu odmenu ani akékoľvek iné poplatky.

 4. Cenu za pokrm podľa Objednávky uhradí Zákazník na účet Spoločnosti, ktorá je povinná na základe vzájomnej dohody s Reštauráciou poukázať túto cenu, resp. jej časť na účet Reštaurácie v lehotách a spôsobom dohodnutým medzi Spoločnosťou a Reštauráciou.

 5. Ceny tovarov (pokrmov) a služieb poskytovaných Reštauráciami sú uvedené v Mobilnej aplikácií, pričom za tieto údaje zodpovedajú výlučne Reštaurácie.

 6. Pri každej platbe je v Mobilnej aplikácii uvedená možnosť uhradiť Reštaurácii sprepitné vo výške 5%. Ak má Zákazník záujem túto možnosť využiť, musí to potvrdiť v Mobilnej aplikácii.

 7. Zákazníci majú možnosť zbierať v Mobilnej aplikácii vernostné body v konkrétnej Reštaurácii, pričom za každých 5 EUR uhradených Zákazníkom za Objednávku v danej Reštaurácii sa pripočíta jeden vernostný bod. Reštaurácia určuje samostatne, čo bude odmenou pre Zákazníkov za vernostné body. V prípade, že sa Zákazník rozhodne využiť svoje vernostné body, musí sa v danej Reštaurácii preukázať tým, že personálu ukáže obrazovku Mobilnej aplikácie s nazbieranými vernostnými bodmi. Prevzatie odmeny za vernostné body potvrdí Zákazník pred personálom Reštaurácie v Mobilnej aplikácii Zákazníka, po čom Zákazník obdrží odmenu za vernostné body. Uplatnené vernostné body sa po prevzatí odmeny Zákazníkom vynulujú.

Ochrana osobných údajov

 1. Práva a povinnosti Spoločnosti a Zákazníka vo vzťahu k ochrane osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Zodpovednosť za škodu a zodpovednosť za vady Spoločnosti, reklamácie a podnety

 1. V prípade potreby, napr. z dôvodu nespokojnosti Zákazníka s pokrmom alebo doručením, môže Zákazník kontaktovať priamo Reštauráciu alebo Partnerské miesto pomocou kontaktných údajov poskytnutých v Mobilnej aplikácii, v časti Objednávky .

 2. Spoločnosť nezodpovedná za kvalitu pokrmu, doručenia alebo iných tovarov a služieb poskytnutých Reštauráciou alebo Partnerským miestom a Spoločnosť nemá žiadnu povinnosť riešiť prípadné otázky a sťažnosti Zákazníka týkajúcich sa tovaru (pokrmov) a Služieb, ktoré neposkytuje priamo Spoločnosť.

 3. V prípade ak Zákazník uplatňuje nárok na vrátenie zaplatenej ceny za pokrm, uplatňuje tento nárok u Reštaurácie alebo Partnerského miesta pomocou kontaktných údajov poskytnutých v Mobilnej aplikácii v časti Objednávky. V prípade, že Reštaurácia alebo Partnerské miesto takýto nárok Zákazníka nechce uspokojiť, môže Spoločnosť Zákazníkovi poskytnúť kompenzáciu v takej výške a forme ako Spoločnosť rozhodne podľa vlastného uváženia, pričom Zákazník nemá žiadny nárok na takúto kompenzáciu.

 4. Spoločnosť neručí za nepretržitú funkčnosť Mobilnej aplikácie, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť Mobilnej aplikácie bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvy

 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a skončí sa momentom odovzdania pokrmu Reštauráciou.

 2. Zákazník berie na vedomie, že storno Objednávky po potvrdením tlačidlom „Potiahni pre platbu“ v Mobilnej aplikácii nie je možné a v zmysle § 3 odsek 1 písmeno k) a § 7 odsek 6 písmeno d) zákona č. 102/2014 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemá zákazník právo na odstúpenie od Objednávky.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinností Spoločnosti a Zákazníka v súvislosti s využívaním Mobilnej aplikácie Zákazníkom sa riadia týmito VOP a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 2. V prípade ak akékoľvek ustanovenie týchto VOP bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na platnosť a/alebo účinnosť a/alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení VOP a bude nahradené príslušným platným ustanovením.

 3. Spoločnosť je oprávnená vykonať jednostrannú zmenu týchto VOP. Zmena VOP musí byť Zákazníkovi oznámená prostredníctvom zverejnenia oznámenie o zmene VOP v Mobilnej aplikácii. V prípade ak Zákazník používa Mobilnú aplikáciu po zmene VOP podľa predchádzajúcej vety, vyjadruje tým svoj súhlas byť viazaný novým znením VOP.

 4. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Zákazníka na Eatster, pokiaľ svojím správaním porušuje tieto VOP.

 1. Akékoľvek právne vzťahy medzi Zákazníkom a Spoločnosťou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

Orgán dozoru

 1. Príslušným orgánom dozoru nad službami poskytovanými Spoločnosťou je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27.

 2. Ak Zákazník, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, akým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu e-mailom na podpora@eatster.app. Ak Spoločnosť na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Zákazník právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov Zákazník - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Zákazník - spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

 3. V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu so Spoločnosťou, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na tejto webovej stránke.

 4. Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňom 01.01.2018.