Zásady ochrany osobných údajov

 

V Eatster si vážime Vaše súkromie. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov”) je informovať vás o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania, používania a ďalšieho spracúvania vašich údajov, ktoré nám môžete zaslať prostredníctvom našej aplikácie https://eatster.app/ dostupnej cez Google Play alebo App Store s názvom Eatster (ďalej len “Aplikácia”) alebo na našej webovej stránke https://eatster.app (ďalej len “Webová stránka”) pri využívaní našich služieb. Popri našich Všeobecných obchodných podmienkach si prosím pozorne prečítajte aj tieto Zásady ochrany osobných údajov.

 

A.    Tieto Zásady ochrany osobných údajov nie sú časovo obmedzené. Vyhradzujeme si právo z času na čas Zásady ochrany osobných údajov zmeniť (najmä s ohľadom na zmeny právnych predpisov), pričom Vás budeme informovať o všetkých ich podstatných zmenách. Aby ste mohli našu Aplikáciu naďalej používať, budete musieť prijať revidované Zásady ochrany osobných údajov. Nedodržanie Zásad ochrany osobných údajov môže mať za následok pozastavenie vašej možnosti používať našu Aplikáciu. Táto verzia Zásad ochrany osobných údajov je platná a účinná od 07.09.2020.         

     

B.    Vaše údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi, vrátane NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).         

 

C.    Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na spracúvanie dát, ktoré sme vykonali my sami. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú praktikami a zásadami ochrany osobných údajov iných strán a preto nenesieme za ne akúkoľvek zodpovednosť.         

 

D.    Vedome nespracúvame ani nepožadujeme informácie od osôb mladších ako 16 rokov. Ak ste takou osobou, nepoužívajte prosím našu Aplikáciu, ani nám neposielajte svoje informácie. Údaje, o ktorých sa dozvieme, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 16 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov, vymazávame. V niektorých prípadoch sa vyžaduje aby osoby používajúce našu Aplikáciu mali aspoň 18 rokov (napr. pri nákupe alkoholický nápojov).     

 

1      Kto spracováva Vaše osobné údaje? 

 

1.1          Vaše osobné údaje sú spracúvané našou spoločnosťou Eatster s.r.o., so sídlom Dénešova 1146/2, 04023 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika, IČO: 52 011 003, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, Oddiel Sro, Vložka č. 44916/V, ako prevádzkovateľom (ďalej len „Správca“, „my“, „nás“ alebo „náš“).  

 

1.2          Ak sa chcete dozvedieť viac o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na podpora@eatster.app.          

 

2      Aké osobné údaje sa spracúvajú? 

              

2.1          Osobné údaje 

       

Môžeme zhromažďovať a spracúvať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli dobrovoľne pri vytváraní vášho účtu v Aplikácii, ako je váš e-mail, heslo, telefónne číslo, prípadne Vami zvolenú prezývku, platobné informácie a v rámci histórie objednávok aj druhy, čas a miesto vyzdvihnutia vašej objednávky. Okrem toho môžeme pri používaní Aplikácie používať a spracúvať aj vaše lokalizačné údaje, ktoré vám umožňujú vyhľadať reštaurácie vo vašom okolí.

 

Ďalej môžeme zhromažďovať a spracúvať osobné údaje, ktoré nám prípadne dobrovoľne poskytnete pri registrácii vašej spoločnosti (reštaurácie) na Webovej stránke, napríklad e-mail a telefónne číslo. Nie vždy je takto poskytnutý údaj osobným údajom, ale ak sa na základe neho dá identifikovať konkrétna fyzická osoba, za osobný údaj musíme poskytnutý údaj považovať.

 

2.2          Technické informácie          

 

2.2.1      My a/alebo naši externí poskytovatelia služieb (napr.  Firebase - Google LLC) môžu automaticky zhromažďovať technické údaje pri návšteve alebo interakcii s našou Webovou stránkou alebo Aplikáciou. Technické údaje môžu zahŕňať najmä identifikátor vášho zariadenia, v ktorom používate našu Aplikáciu (Firebase cloud messaging token), vek a pohlavie užívateľa Aplikácie, krajina, kde našu Aplikáciu používate, čas a dátum návštev užívateľov, čas strávený v Aplikácii a ďalšie podobné technické informácie. Okrem toho, na našej Webovej stránke môžeme zhromažďovať aj ďalšie technické informácie, ako sú napríklad URL webových stránok, ktoré ste navštívili pred návštevou Aplikácie, zvyklosti počas prehliadania, IP adresu a názov vášho prehliadača.

 

2.2.2      V obmedzenom počte prípadov je možné použiť tieto technické informácie a identifikovať vás vďaka nim ako jednotlivca, čím sa z nich stanú osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, technické údaje však nikdy nepoužíváme k vašej identifikácii ako jednotlivca. Tieto technické informácie slúžia najmä na štatistické a analytické vyhodnotenia používania našej Webovej stránky a Aplikácie a rozsahu využívania našich služieb. Ďalej, tieto technické informácie môžu slúžiť na neustále zlepšovanie našej Webovej stránky a Aplikácie, pridávanie nových funkcionalít, ako aj prípadné marketingové účely.

 

2.3          Cookies

 

2.3.1              Čo sú to cookies?              

 

(a)           Aby naša Webová stránka a Aplikácia fungovali správne, niekedy do vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory nazývané cookies, a podobné technológie (ďalej len “cookies”).

 

(b)           Cookie je malý textový súbor, ktorý Webová stránka a Aplikácia ukladá do vášho zariadenia pri jeho návšteve. Súbory cookies založené na reláciách (“session based cookies”) vydržia len pri otvorenom prehliadači a pri zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia. Permanentné súbory cookies vydržia, pokým ich Vy alebo Váš prehliadač neodstránia alebo pokým nevyprší ich platnosť.        

 

2.3.2              Aké používame cookies?              

Používame analytické súbory cookies tretích strán, konkrétne Firebase, ktoré umožňujú napríklad rozpoznať a spočítať počet užívateľov a zaistiť, ako sa užívatelia pohybujú, keď používajú našu Webovú stránku, resp. Aplikáciu. Tieto anonymné údaje nám pomáhajú zlepšiť fungovanie našich služieb a našej Webovej stránky resp.  Aplikácie.

 

2.3.3              Ako nastaviť cookies?              

 

Pri prvej návšteve našej Webovej stránky resp. Aplikácie Vás informujeme o používaní cookies, a prípadne tiež vyžiadame súhlas s použitím cookies. Súbory cookies nebudú použité pre žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie. Neskôr sa môžete rozhodnúť prijať alebo odmietnuť cookies výberom príslušných nastavení cookies v Cookies nastaveniach. Zakázanie cookies zvyčajne vedie tiež k deaktivácii určitých prvkov a funkcií Webovej stránky resp. Aplikácie. Preto sa odporúča, aby ste súbory cookies nezakazovali. 

 

3      Aké sú účely a právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?               

 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 

3.1          plnenia zmluvy, ktorá medzi nami existuje v dôsledku vášho rozhodnutia využiť službu prostredníctvom Aplikácie           

 

Vaše údaje spracúvame najmä preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby, čo môže zahŕňať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné napr. pre nasledovné činnosti:

 

3.1.1      vytvorenie a spravovanie vášho zákazníckeho účtu, vrátane spravovania vašich nazbieraných vernostných bodov,

3.1.2      vytvorenie a vybavenie vašej objednávky tovaru alebo služby prostredníctvom Aplikácie,       

3.1.3      informovanie vás o stave vašej objednávky nami alebo zariadením, ktorého tovary alebo služby ste si prostredníctvom Aplikácie objednali,                   

3.1.4      poskytnutie histórie vašich objednávok služieb, ktoré ste uskutočnili prostredníctvom našej Aplikácie,

3.1.5      informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a vo Všeobecných obchodných podmienkach.                

Za týmto účelom  spracovávame nasledujúce  osobné údaje, ktoré ste nám dobrovolne poskytli: váš e-mail, heslo, telefónne číslo, prípadne prezývku, platobné informácie a v rámci histórie objednávok aj druhy, čas a miesto vyzdvihnutia vašej objednávky, lokalizačné údaje.

Právny základ pre takéto spracovanie: plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 

3.2          poskytovania marketingových informácií o našich službách

 

Tento účel zahŕňa najmä nasledovné spracovateľské činnosti:

 

3.2.1      zasielanie vám informácií ohľadom rozšírení našich služieb alebo o našich nových službách,

3.2.2      zasielanie vám informácií o prebiehajúcich akciách a výhodných zľavách (napr. Happy hour, dopredaj jedla, atď.),

3.2.3      zasielanie notifikácií ohľadom noviniek v menu vami zvolenej reštaurácie.

 

Za týmto účelom  spracovávame nasledujúce  osobné údaje, ktoré ste nám dobrovolne poskytli: váš e-mail, ID vášho zariadenia.

 

Právny základ pre takéto spracúvanie: váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas poskytnutý za týmto účelom zaslaním e-mailu na adresu: podpora@eatster.app.

4      Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?         

 

Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnymi tretími osobami (príjemcami), kým nenastane jedna z nasledujúcich okolností:  

 

4.1          zdieľanie je nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb      

V prípade, ak naši externí spolupracovníci (subdodávatelia) potrebujú prístup k vašim osobným údajom za účelom toho, aby nám pomáhli s poskytovaním služieb prostredníctvom aplikácie, prijali sme primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia tak, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi.

Nižšie uvádzame zoznam našich subdodávateľov:

4.1.1      (reštauračné) zariadenia, ktorých tovary alebo služby si objednáte v rámci využitia našich služieb prostredníctvom našej Aplikácie,

4.1.2      Google LLC (Firebase),

4.1.3      Stripe Inc. (Stripe).    

Zoznam subdodávateľov sa môže z času na čas meniť, ak subdodávateľov zmeníme alebo začneme spolupracovať s novými.

 

4.2          zdieľanie je nevyhnutné zo zákonných dôvodov           

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými príjemcami, ak máme v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi. Ak je to možné, budeme vás o takomto zdieľaní informovať.

5      Uskutočňujeme cezhraničný prenos vašich osobných údajov mimo EÚ?              

 

Áno. Vaše osobné údaje primárne spracúvame v krajinách EÚ, no pri poskytovaní našich služieb spolupracujeme aj so spoločnosťami a externými poskytovateľmi služieb, ktorí majú sídlo mimo EÚ, napr. v Spojených štátoch amerických. V takomto prípade však spolupracujeme iba s takými externými poskytovateľmi služieb, ktorí zabezpečujú potrebnú úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, alebo prijali a zaviedli primerané ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky alebo záväzné vnútorné pravidlá spoločnosti. Chceli by sme vás ale upozorniť, že bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prijali sme primerané technické, právne a organizačné opatrenia, aby sme zaistili, že úroveň ochrany je rovnaká ako v EÚ. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodnom odovzdávaní vašich osobných údajov a príslušných zárukách, ktoré máme zavedené, môžete nás kontaktovať na podpora@eatster.app.

 

6      Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?               

 

Vaše osobné údaje uchovávame iba v prípade, keď je to právne prípustné a nutné pre účely, pre ktoré boli zhromažďované. Okrem prípadu, ak je vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi alebo ich potrebujeme v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami (napr. predchádzanie podvodov a zvyšovanie bezpečnosti a ochrany používateľov), budú vaše údaje z našich úložísk a systémov vymazané (i) pokiaľ ide o spracúvanie vašich osobných údajov na účel ponuky služieb, po jednom roku od ukončenia našej spolupráce a (ii) pokiaľ ide o spracúvanie vašich osobných údajov na účel marketingu, do troch rokov od ich získania.

7      Aké sú Vaše práva?               

 

7.1          Právo na prístup - Ponúkame Vám prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania).         

 

7.2          Právo na opravu - Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.         

 

7.3          Právo na výmaz - Môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov, ako aj o vymazanie celého užívateľského profilu kontaktovaním na podpora@eatster.app. Také žiadosti budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať zákonné oprávnenie vaše osobné údaje nevymazať.         

 

7.4          Právo na obmedzenie spracovania - Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili určité spracúvanie vašich osobných údajov. Ak obmedzíme určité spracúvanie vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniam pri používaní našej Aplikácie alebo Webovej stránky.         

 

7.5          Právo na prenositeľnosť dát - Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.    

 

7.6          Ako uplatniť svoje práva – Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na podpora@eatster.app. Je možné, že budeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti.   

     

8      Môžem sa sťažovať?               

 

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracúvané nezákonne, kontaktujte nás na emailovej adrese podpora@eatster.app a my sa zaväzujeme, že problém vyriešime. Zároveň máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov a so svojou sťažnosťou sa obrátiť na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.       

 

9      Zabezpečenie ochrany osobných údajov            

 

Prijímame všetky primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme nás aj vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv. Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení informovať čo najskôr. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na podpora@eatster.app.